Argus x Uniform x Eros
presentation of Abgar XX

return / mail / new guestbook / VDWhorses home page

copyright © 1998..now all rights reserved VDWhorses
last updated on October 2, 2003

===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

Abgar XX keur by Abernant XX
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

Abgar XX by Abernant XX

Abgar XX /keur by Abernant XX
Dutch
Het koste de Hollandse fokkers enorm veel moeite om aan de jonge Abgar's te wennen. Sensibele en laatrijpe bloedbeestjes die zich niet lieten beledigen, maar daarentegen respect beantwoordden met meedenken. Moeilijk hoor, veulens waar je je hersens bij moet gebruiken! we schrijven 1965 en de VLN-commissie bekijkt de eerste veulens van de Franse voldbloedhengst Abgar. Steenfabrikant drs. Burgers, gepassioneerd fokker van Volbloeds en jarenlang bestuurslid van het Volbloedstamboek inpoteerde hem als vijfjarig renpaard in 1963, liet hem las vijfjarige nog een keer starten in de 'Admiraal Togo prijs' (die Abgar promt won) en stelde hem in 1964 ter dekking op zijn stoeterij 'Bunswaard' in Weurt.

Abgar stond welliswaard niet in het rijtje van zes 'volbloedhengsten, goedgekeurd voor de halfbloedfokkerij en ter dekking staande binnen het VLN-gebied' maar daar was wel een mouw aan te passen. 'Van de Volbloed- en draverhengsten die de NDR heeft goedgekeurd voor de eigen fokkerij, heeft de VLN-halfbloedcommissie er enle aangewezen (.....). Dit wil zeggen: wanneer een VLN-lid z'n merrie door ��n van die hengsten wil laten dekken, dan is daartegen geen bezwaar en kan het veulen geregistreerd worden in het sportregister. Dit bleek vorig jaar tot een hoogst enkele merrie beperkt te zijn gebleven, zodat we het onnodig achten die lijst te publiceren'. Zo ging dat in dat toen!

Na 4 jaar verhuisde Abgar naar Brabant. Vier jaar jaar dekte hij nauwelijks warmbloedmerries, daarna een stuk of 40 per seizoen. Pas in 1976 kreeg hij meer kans toen hij op de professionele stoeterij van wegenbouwer Roelofs in den Ham werd gestationeerd. Hij kreeg welliswaar geen Volbloedmerries meer maar hij legde de basis voor Roelof's vaste recept: roep Joost x Abgar of Abgar x Joost en elke paardenliefhebber weet dat je het over het handelsmerk van Roelofs hebt. Dat alles was natuurlijk nooit gebeurd wanneer de eerste Abgar's - net als de nakomelingen van zoveel andere 'mislukte' Volbloedhengsten - alleen maar mooi waren geweest. Integendeel. Het exterieur (krom achterbeen, onderhals) was bepaald niet het sterkste punt, niet van Abgar zelf en niet van zijn kinderen.

De kwaliteit van de Abgar's zat tussen de oren. als sportpaard, mits met geduld voorbereid, waren ze goud waard. zowel in de nationale (Itturidu, Sapristie) als in de internationale sprinsport (Jabgar, Humprey) doken ze op. Later zette paarden als Olympic Treffer en Valeur het familiebedrijf voort. Ook in de andere disciplines bleek Abgar iets te kunnen. Nederland stelt als bakermat voor de militarypaarden nauwelijks iets voor, des te opmerkelijker waren de prestaties van Take It Easy en Babyface. In de dressuur was het Hurricane die blijk gaf van werklust; afgekeurd voor de fokkerij vertrok hij als dressuurpaard naar Duitsland, maar repatrieerde weer als 24-jarige (!). De hengstenkeuringscommissie bekeek na een jaar acht veulens en rehabiliteerde hem vaderpaard.

Abgar overleed in november 1984 aan een acute hartstilstand. Hij was toen 26 jaar oud. De Abgar nafok is er een van volhouders en dat komt niet uit het niets. Abgar's vader Abernant is in de moederlijn immers regelrecht verwant aan de Franse Volbloed Le Sancy xx, die ook de taaiheid in de Ramzes-nafok bezorgde.

Behalve de al genoemde Olympic Treffer keurde het KWPN van Abgar nog meer zoons goed: Pele en Pion op de 'gewone' manier en Transvaal via de herkeuring. Bantry Khan x en Abantos via het NRPS. Laatst genoemde hengst heeft zijn erkenning vooral te danken aan zijn dochter Abbeville la Silla, internationaal springpaard van Jan Tops. dat Abbeville's moeder een tuigpaardmerrie is toont eens te meer aan dat Abgar ook in de volgende generaties van vele markten thuis is.

De vaderlijn van Abgar xx gaat via de wereldberoemde Hyperion xx (1930) en nog 17 andere opeenvolgende vaders terug op de stamvader van deze hengstenlijn, Darley Arabian xx (1702). Niet alleen de vaderlijn in belangwekkend, maar zeker ook de moederlijn. Abgar's moederlijn gaat via 18 opeenvolgende moeders terug op de stammoeder van deze merrielijn, Miss Belsea xx (ca. 1750). Miss Belsea xx staat aan de aan de basis van meer dan 50 goedgekeurde volbloedhengsten uit deze invloedrijke merrielijn, waaronder de bekende volbloedhengsten voor de warmbloedfokkerij Koridon xx, moeder's vader van de KWPN hengst van de eeuw Nimmerdor, Rex Magna xx en de beroemde volbloedhengst Sans Souci II xx.
Op grond van zijn belangwekkende afstamming via de vaderlijn, maar toch ook met name via de moederlijn, mag de invloed van Abgar xx op zijn nafok, waaronder Pion, Argus en Nayade STV, dan ook niemand verbazen.

Lees ook het artikel over Abgar XX

English
It sure took some getting used to for the Dutch breeders, that long-lined conformation of the young Abgar xx offspring. He produced sensitive, late matured bloodhorses, that took offence very easily when treated roughly. Treated with respect, however, you had an extra pair of brains at work! It was difficult at first, having to deal with foals that had a mind of their own. That was in 1965 when the VLN committee examined the first crob of the French import thoroughbred Abgar.

Brick manufacturer Mr. Burgers, passionate breeder of thoroughbreds and many years board member of the Dutch thoroughbred Studbook, imported the 5-yr-old racehorse in 1963, started him one more time in the 'Admiraal Togo Prijs' at Duindigt, which he promptly won, before stationing him at his stud 'Bunswaard' In Weurt.

Abgar was admittedly not one of the only six 'thoroughbred stallions approved for warmblood breeding under the VLN studbook', but things were a lot easier in those days. 'Of the thoroughbre and trotters stalions approved by the NDR (Dutch Trotter and Racehorse Studbook' for mares registered with the NDR, some have been accepted by the VLN Warmblood Breeding Committee (.....) This means, that VLN members that want a mare covered by any of these stallions, may do so, and the products can be entered in the sport register. By last year, the number of mares proved to be so limited, that we consider the publication of that list unnecessary'. Those were the days!

After 4 years, Abgar moved to Brabant. In those four years he had jardly covered any warmblood mares. After that time, some 40 mares per season. Only in 1976 his opportunities improved when he was stanioned at the more professional stud of road constructor Roelofs. Roelofs Stables in Den Ham. Although he was not offered thoroughbred mares anymore any longer, he laid the foundation for the successful Roelofs Stable recipe: say Abgar x Joost or Joost x Abgar and every sport horse lover knows you're talking Roelofs stables.

Naturally, this would never have happened, if the first Abgar products - just like the offspring of other 'unsuccessful' thoroughbred sires - that had nothing but hansome loking horses. In fact, by contemporary standards, they weren't! They had dubious conformations (crooked hindlegs , ewes necks). Sire Abgar had it and even passed it on.

Their quality, however, was centered between their ears. As sport horses, provided they were brought up with patience, they were worth their weight in in gold. They turned up both in the national show jumping sport (Itturidu), Sapristie) and at international level (Jabgar, Humphrey). Later, horses such as Olympic Treffer and Valeur continued family tradition.

Abgar also had something to offer to other disciplines. In the Netherlands, the breeding of eventers is hardly a tradition. Nevertheless, the performance of Take It Easy and Baby Face were remarkable. In dressage it was Hurricane, the eager worker: withdrawn from breeding, he left for Germany as a dressage horse, but returned as a 24-yr-old (!). The stallion examination committee saw eight foals after one season, and Hurricane was rehabilitated.

Abgar died of a heart attack in November 1984 at the age of 26 years. He had generated a family of horses stamina, which was deeply rooted in his genes. Abgar's sire Abernant is on the female side directly related to the French-bred Le Sancy xx, who also passed his durability on to the Ramzes family.

Apart from the above mentioned Olympic Treffer, the KWPN approved more Abgar sons: Pele and Pion in the normal way and Transvaal after re-examination. Bantry Khan x and Abantos through the NRPS. The latter stallion owed his approval mainly to his daughter Abbeville La Silla, the international showjumper of jan Tops. The fact that Abbeville's dam was a driving horse is only further proof of Abgar's versatile upgrading quality.

The sire line of Abgar xx traces back, via the world-famous Hyperion xx (1930), Eclipse xx (1764) and another 16 subsequent sires, to the foundation sire of this sireline, Darley Arabian xx (1702). Not only the sireline is interesting, but certainly also the damline. Abgar's damline traces back via 18 subsequent dams to the foundation mare of this damline, Miss Belsea xx (appr. 1750). Well over 50 approved thoroughbred sires originated from this influential damline, including the well known thoroughbred stallions for warmblood breeding Koridon xx, damsire of the KWPN stallion of the century Nimmerdor, Rex Magna xx as well as the famous thoroughbred stallion Sans Souci II xx.
Given this impressive origin along his sirelineg, but even more along his damline, the influence of Abgar xx that he passed on to his offspring, such as Pion, Argus en Nayade STV, should therefor amaze nobody.

Abgar's sire Abernant xx grey colored, 1946 (Owen Tudor - Rustom Mahal) was one of the fastest and most popular horses in England's post-war years, he won 14 of his 17 races, ages 2 to 4, including the July Cup, the King George Stakes and the Nunthorpe Stakes, losing the 2,000 Guineas by a short head. Handsome and kind, he had a long and successful stud career, living to age 24. He transmitted his speed to many of his sons and daughters, including Zarco, Abelia, Favorita, and Gwen. His daughters produced the 1,000 Guineas winners Caergwrle and Humble Duty. Grandam Mumtaz Mahal xx in the damline of Abernant xx proved also to be a very infuential thoroughbred mare

Also read the article on Abgar XX (Dutch)

sire:

Abernant XX

Owen Tudor xx
Hyperion xx
Gainsborough xx
Salene xx
Mary Tudor II xx
Pharos xx
Anna Bolena xx
Rustom Mahal XX
Rustom Pasha XX
Son in Law XX
Cos XX
Mumtaz Mahal XX
The Tetrarch XX
Lady Josephine XX
dam:

Karadja XX

Roc du Diable XX
Djebel XX
Tourbillon XX
Loika XX
La Fontaine XX
Massine XX
La Savoyarde XX
Kudos XX
Bonny Boy XX
Comrade XX
Basse Pointe XX
Kino Tchau XX
Alcantara II XX
Kazil Kourgan XX

copyright © 1998..now all rights reserved VDWhorses

De Dalhoeve
Pretendent Hoeve
110mbhosting
000webhost
Freehomepages
VDWhorsesHome

Submit Your Site To The Web's
							Top 50 Search Engines for Free!
SubmitFree: Submit to 25+ Search Engines for free !!!!

Add Me.com, free web site submission and promotion to the search engines
... ...